Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ

51.000 VND

Để hiểu rõ nội dung trình bày trong tài liệu, sinh viên cần nắm vững các môn học trước gồm: Hóa lý Silicat, Quá trình và thiết bị công nghệ Silicat và Hóa học chất rắn.
Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ

51.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"