Kinh tế chính trị Mác – Lênin

95.000 VND

Tập bài giảng môn học Kinh tế chính trị Mác – Lênin cung cấp các tri thức nền tảng về Chủ nghĩa Mác – Lênin nhằm cũng cố và xác lập “nền tảng tư tưởng” vững chắc hơn cho cán bộ, Đảng viên trong bối cảnh mới hiện nay. Tập bài giảng chú trọng bổ sung những vấn đề lý luận và thực tiễn mới mà đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần quan tâm nghiên cứu, giải quyết.

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

95.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"