Hợp tác quốc tế ở Biển Đông hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Từ góc nhìn của Chủ nghĩa Kiến tạo (Sách chuyên khảo)

Tập sách Hợp tác quốc tế ở Biển Đông hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Từ góc nhìn của Chủ nghĩa Kiến tạo của tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh sẽ góp phần giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn về hợp tác ở Biển Đông trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"