Học tập di sản ngôn ngữ của Hồ Chí Minh

150.000 VND

Qua những bài viết tập hợp theo chủ đề Học tập di sản ngôn ngữ của Hồ Chí Minh, Giáo sư Bùi Khánh Thế đã dựa trên cơ sở chuyên ngành Ngôn ngữ học và vận dụng sự hiểu biết của mình vào việc nghiên cứu ngôn ngữ của Bác, từ các lời nói, diễn từ cho đến một số văn bản, tác phẩm đã được công bố.

Học tập di sản ngôn ngữ của Hồ Chí Minh

150.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"