Hình phạt tử hình trong luật hình sự VN (Sách chuyên khảo)

25.000 VND

Tác giả cuốn sách này chỉ nghiên cứu về hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam, nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc duy trì hay bãi bỏ hình phạt tử hình, thực tiễn áp dụng, kinh nghiệm một số nước trên thế giới, …

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"