Hiệu Lực Giao Dịch Quyền Sử Dụng Đất

81.000 VND

Quyển sách Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ( Nghiên cứu vùng đồng bằng sông Cửu Long) được ra mắt với mong muốn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc thực hiện chính sách này ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao kết quả và hiệu quả thực hiện chính sách trong thời gian tới.

Hiệu Lực Giao Dịch Quyền Sử Dụng Đất

81.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"