GT Cơ sở lý luận Báo chí

38.000 VND

Cấu trúc cuốn Cơ sở lý luận Báo chí gồm bốn phần, mười chương: giới thiệu các khái niệm, bản chất của truyền thông, … Phân tích luận chứng những đặc trưng về vị trí, nguyên tắc của báo chí, …

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"