Giới thiệu ngành kinh doanh quốc tế

178.000 VND

Một trong những xu hướng làm thay đổi đáng kể cục diện thế giới trong nhiều thập kỷ qua chính là tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của kinh doanh quốc tế (KDQT). Để thành công trong KDQT, mỗi doanh nghiệp phải có hiểu biết sâu sắc về môi trường KDQT, sự khác biệt giữa các quốc gia về chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa, cũng như quá trình toàn cầu hóa trong hoạt động sản xuất toàn cầu, Với những kinh nghiệm thực tế từ quá trình giảng dạy, nhóm tác giả đã điều chỉnh bản thảo đầu tiên và hoàn thiện giáo trình Giới thiệu ngành kinh doanh quốc tế.

Giới thiệu ngành kinh doanh quốc tế

178.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"