Giáo trình Vi sinh vật học đại cương

Giáo trình Vi sinh vật học đại cương được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, những kỹ thuật cần thiết để tiếp cận với vi sinh vật và làm nền tảng cho các học phần chuyên ngành liên quan đến vi sinh vật ở bậc đại học; làm tài liệu giảng dạy, học tập và tài liệu tham khảo cho cán bộ làm công tác nghiên cứu về vi sinh vật học.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"