Giáo Trình Văn Hóa Chăm

174.000 VNĐ

Giáo Trình Văn Hóa Chăm là đại cương về văn hóa Chăm, chủ yếu tập hợp, chọn lọc các tư liệu của các công trình nghiên cứu đã công bố. Giáo trình đáp ứng yêu cầu tìm hiểu về văn hóa Chăm, cung cấp cho sinh viên đại học và sau đại học nghiên cứu về văn hóa dân tộc những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, lịch sử quá trình tộc người, thế giới quan, nhân sinh quan, văn hóa ứng xử tộc người, văn hóa đảm bảo đời sống, hoạt động kinh tế, tôn giáo tín ngưỡng, văn học nghệ thuật.

còn 7 hàng

Giáo Trình Văn Hóa Chăm

174.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"