Giáo trình Thống kê kinh doanh

45.000 VND

Nội dung sách gồm sáu chương:
Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của Thống kê Kinh doanh
Chương 2: Thống kê kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
Chương 3: Thống kê lao động và tiền lương trong doanh nghiệp
Chương 4: Thống kê tài sản cố định của doanh nghiệp
Chương 5: Thống kê tài sản lưu động của doanh nghiệp
Chương 6: Thống kê giá thành của sản phẩm.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"