Giáo trình Quản trị học

Giáo trình Quản trị học được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên khoa Quản trị kinh doanh một hệ thống kiến thức về nguyên lý khoa học quản trị hiện đại, làm nền tảng cho việc vận dụng và nghiên cứu các môn quản trị chức năng khác.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"