Giáo trình phụ gia thực phẩm

120.000 VND

Giáo trình là tài liệu cho sinh viên học tập học phần Phụ gia thực phẩm, cũng có thể dùng tham khảo cho một số học phần khác thuộc khối công nghệ

còn 2 hàng

Giáo trình phụ gia thực phẩm

120.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"