Giáo trình Nuôi cấy Mô thực vật

Giáo trình được thiết kế đi từ kiến thức cơ bản đến các ứng dụng nâng cao, đúc kết từ những tài liệu tham khảo giá trị trong và ngoài nước, kết hợp với các công trình nghiên cứu đã được ứng dụng thực tế phục vụ cho ngành nông nghiệp địa phương.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"