Giáo trình Lý thuyết học tập

52.000 VND

Giáo trình Lý thuyết học tập được thiết kế nhằm giúp những sinh viên có quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và sư phạm nhận biết, hiểu, và vận dụng những nguyên tắc và khái niệm cơ bản về học tập để họ có thể mô tả, giải thích, và dự đoán quá trình học tập, các yếu tố cấu thành, và các yếu tố ảnh hưởng.

Giáo trình Lý thuyết học tập

52.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"