Giáo trình Lưu trữ học đại cương

145.000 VND

Giáo trình Lưu trữ học đại cương (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung) được biên soạn nhằm cung cấp các lý thuyết cơ bản, phương pháp và các vấn đề nền tảng quan trọng nhất liên quan đến khoa học lưu trữ, nghiệp vụ lưu trữ, tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ.

Giáo trình Lưu trữ học đại cương

145.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"