Giáo trình Khai thác dữ liệu (Data Mining)

Giáo trình Khai thác dữ liệu (Data Mining) bao gồm các bài giảng về môn học khai thác dữ liệu được tác giả sử dụng để giảng dạy cho sinh viên đại học và học viên cao học tại trường Đại học Công nghệ Thông tin. Giáo trình bao gồm các phần căn bản và nâng cao cho các học viên Cao học và Nghiên cứu sinh, gồm 09 chương.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"