Giáo dục quốc phòng và an ninh (Chương trình Cao cấp lý luận chính trị)

110.000 VND

Trong chương trình cao cấp lý luận chính trị, môn học Giáo dục quốc phòng thuộc khối kiến thức thứ hai: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập bài giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (Chương trình Cao cấp lý luận chính trị) bao gồm 8 bài.

Giáo dục quốc phòng và an ninh (Chương trình Cao cấp lý luận chính trị)

110.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"