Giải tích đa trị

31.000 VND

Giáo trình Giải tích đa trị nghiên cứu các vấn đề cơ bản nhất về ánh xạ đa trị. Chúng ta sẽ đi theo trình tự như giải tích cổ điển, đi từ giới hạn, tính liên tục đến đạo hàm,…Nhưng ta không xét trên R như người ta đã làm từ thế kỷ 17 mà làm việc với không gian vô hạn chiều tổng quát trong giải tích hàm. Vậy cũng có thể nói đây là giải tích hàm đa trị.

Giải tích đa trị

31.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"