Đời sống văn hóa tại các xã nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh

Sách Đời sống văn hóa tại các xã nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giúp người đọc sẽ nhận diện rõ hơn diễn biến đời sống văn hóa ở các xã nông thôn mới phản ánh những nét riêng của nông thôn TP.HCM và phản ánh các nhu cầu hưởng thụ văn hóa nói chung của người nông dân trên con đường hiện đại hóa nông nghiệp và thông minh hóa công dân.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"