Di tích khảo cổ học Cát Tiên: nhận diện và phát huy giá trị

100.000 VND

Sách “Di tích khảo cổ học Cát Tiên: nhận diện và phát huy giá trị” phát triển từ đề tài cấp Tỉnh của tỉnh Lâm Đồng: “Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học Cát Tiên – Lâm Đồng” thực hiện từ năm 2015 – 2017, nhằm nghiên cứu nhận diện tổng thể các giá trị của di tích, đề ra các giải pháp kỹ thuật bảo tồn di tích, phục chế, số hóa, tái hiện lại một số lễ hội phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục và phát triển du lịch và xây dựng định hướng các giải pháp phát huy giá trị di tích.

Di tích khảo cổ học Cát Tiên: nhận diện và phát huy giá trị

100.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"