Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Hai chiều tác động và năng lực doanh nghiệp địa phương

89.000 VND

Sách Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Hai chiều tác động và năng lực doanh nghiệp địa phương một mặt trình bày tác động, sự đóng góp của FDI đến sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương tiếp nhận đầu tư. Mặt khác, FDI cũng chịu sự tác động của các nhân tố mang tính đặc trưng địa phương. Do vậy, đây là mối tác động hai chiều, FDI vừa là biến ngoại sinh vừa là biến nội sinh.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Hai chiều tác động và năng lực doanh nghiệp địa phương

89.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"