Đạo Trị Nước Trong Tư Tưởng Khổng – Mạnh ( Sách Chuyên Khảo )

120.000 VNĐ

Nội dung cuốn sách đã phân tích làm rõ những điều kiện lịch sử – xã hội, những tiền đề lý luận và tiền đề chủ quan cho sự hình thành đạo trị nước trong tư tưởng Khổng – Mạnh; trên cơ sở đó cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản của đạo trị nước  trong tư tưởng Khổng – Mạnh. Từ đó cuốn sách rút ra những đặc điểm, giá trị, hạn chế và nêu lên ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng và đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

còn 199 hàng

Đạo Trị Nước Trong Tư Tưởng Khổng – Mạnh ( Sách Chuyên Khảo )

120.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"