Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Trong Bối Cảnh Hội Nhập Và Phát Triển

VNĐ

Chủ đề và nội dung của các bài viết trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Trong Bối Cảnh Hội Nhập Và Phát Triển, phản ánh thực trạng phát triển giáo dục và đào tạo trên phương diện lý thuyết và thực tiễn khi áp dụng mô hình Học chế tín chỉ hiện nay.

còn 10 hàng

Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Trong Bối Cảnh Hội Nhập Và Phát Triển

VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"