Đại số đại cương

75.000 VND

Giáo trình Đại số đại cương được biên soạn theo chương trình của học phần được giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành sư phạm Toán học tại Khoa Toán – Ứng dụng của Trường Đại học Sài Gòn. Tuy nhiên, giáo trình này cũng có thể sử dụng như là tài liệu tham khảo cho sinh viên theo học các chương trình về khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Đại số đại cương

75.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"