Đài Phát thanh Giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ (1962 – 1975)

149.000 VND

Công trình nghiên cứu Đài Phát thanh Giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ (1962 – 1975) của nhóm tác giả sẽ góp phần phục dựng lịch sử hình thành cũng như quá trình hoạt động của Đài một cách cơ bản nhất, giúp các thế hệ sau hiểu thêm những giá trị lịch sử và những đóng góp của một cơ quan thông tin, tuyên truyền của cách mạng miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đài Phát thanh Giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ (1962 – 1975)

149.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"