Công nghệ INTERNET OF THINGS và ứng dụng

Giáo trình Công nghệ INTERNET OF THINGS và ứng dụng được viết với mục tiêu mang lại những kiến thức nền tảng về công nghệ internet vạn vật, lĩnh vực ứng dụng và các công nghệ liên quan nhằm cung cấp đến sinh viên các khái niệm mới, tri thức và tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực IoTs và các công nghệ liên quan như điện toán đám mây, tính toán cận biên để sinh viên có thể phát triển ứng dụng và giải pháp IoTs hoàn chỉnh.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"