Cơ sở khoa học vật liệu

93.000 VND

Giáo trình Cơ sở khoa học vật liệu nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học của cán bộ và sinh viên Khoa Công nghệ Vật liệu cũng như các ngành học liên quan. Nội dung chính của giáo trình theo đề cương môn học cùng tên trong chương trình đào tạo.

Cơ sở khoa học vật liệu

93.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"