Chủ nghĩa xã hội khoa học (Chương trình Cao cấp lý luận chính trị)

90.000 VND

Tập bài giảng môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Chương trình Cao cấp lý luận chính trị) giúp cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học một cách có hệ thống trên cơ sở đổi mới cả về cách tiếp cận và nội dung lý luận, cũng như cập nhật với thực tiễn thời đại.

Chủ nghĩa xã hội khoa học (Chương trình Cao cấp lý luận chính trị)

90.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"