Chủ nghĩa thực dụng và việc giáo dục con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu tư tưởng triết học của chủ nghĩa thực dụng, trong đó nghiên cứu sâu về triết học giáo dục, từ đó rút ra những giá trị và bài học kinh nghiệm của việc giáo dục con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay để góp phần vào tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"