Chính sách an sinh xã hội Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay

Sách Chính sách an sinh xã hội Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay tập hợp, chắt lọc một số bài nghiên cứu, phân tích chính sách an sinh xã hội tiêu biểu ở nhiều giác độ khác nhau và cách tiếp cận liên ngành như Xã hội học, Chính sách công, Chính trị học, Tư tưởng Hồ Chí Minh,..

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"