Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam ( 1969 – 1976 )

175.000 VND225.000 VND

“Sáu năm tồn tại của Chính phủ cách mạng lâm thời đã đóng góp tích cực vào tiến trình của cuộc kháng chiến: huy động sức mạnh quân sự và chính trị đánh bại cố gắng cuối cùng của Mỹ, đè bẹp ngụy, tạo vị trí quốc tế vững vàng.

Sau ngày 30/04/1975, Chính phủ cách mạng lâm thời, Mặt trận Dân tộc giải phóng và Liên minh hoàn thành sứ mệnh lịch sử kéo dài hơn một thập kỷ rưỡi ở miền Nam và cùng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa hiệp thương đi đến sự thống nhất toàn diện nước Việt Nam, mở ra trang sử mới cho dân tộc.”

-Luật sư Nguyễn Hữu Thọ – 

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Xóa
Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam ( 1969 – 1976 )
Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"