Chất lượng môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản

60.000 VND

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ảnh hưởng nhiều đến hoạt động nuôi trồng thủy sản, sách “Chất lượng môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản” sẽ giúp cho các bạn sinh viên, độc giả hiểu rõ các đặc điểm, tính chất và sự biến động của các chỉ tiêu lý hóa trong môi trường nước. Ngoài ra, nội dung sách sẽ cung cấp các biện pháp quản lý và xử lý khi các yếu tố chất lượng nước biến động theo chiều hướng xấu có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và môi trường xung quanh.

Chất lượng môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản

60.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"