Cải tiến liên tục tinh gọn 6 Sigma (Dành cho các nhà lãnh đạo và quản lý)

245.000 VND

Cải tiến liên tục tinh gọn 6 Sigma – Kaizen way to Lean Six Sigma là chìa khóa mở cánh cửa lãnh đạo và quản lý thành công bền vững trong thế kỷ XXI. Sách cung cấp cho bạn đọc những nguyên tắc bất biến mọi thời đại, các phương pháp, công cụ cần thiết cho lãnh đạo và quản lý.

Cải tiến liên tục tinh gọn 6 Sigma (Dành cho các nhà lãnh đạo và quản lý)

245.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"