Bảo vệ quyền trẻ em – Thực trạng và giải pháp

Hội thảo Khoa học “Bảo vệ quyền trẻ em – Thực trạng và giải pháp” với mục tiêu đánh giá việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ Quyền trẻ em trên địa bàn Thành phố hiện nay, đồng thời xác định những thuận lợi, khó khăn, bất cập và nguyên nhân dựa trên các vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm, góp phần tổng kết thực tiễn, cung cấp các luận cứ khoa học, cơ sở lý luận để đưa ra các giải pháp đề xuất, giúp cho chính quyền các cấp và các sở/ ban/ ngành Thành phố thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ Quyền trẻ em trong thời gian tới.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"