Bài tập kỹ thuật phản ứng

14.000 VND

Nội dung giáo trình gồm nhiều thí dụ, bài tập có lời giải, giới thiệu nhiều tài liệu tham khảo.

còn 17 hàng

Bài tập kỹ thuật phản ứng

14.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"