Bài tập hóa hữu cơ

87.000 VNĐ

Nội dung sách gồm 2 phần và 9 chương:
Phần I. BÀI TẬP
Chương 1. Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ
Chương 2. Các hợp chất hydrocabon no
Chương 3. Các hợp chất hydrocabon không no
Chương 4. Các hợp chất hydrocabon thơm
Chương 5. Các dẫn xuất halogen và hợp chất cơ magnesium
Chương 6. Các hợp chất alcohol và hợp chất phenol
Chương 7. Các hợp chất carbonyl
Chương 8. Các hợp chất carboxylic acid
Chương 9. Các hợp chất amine – diazonium
Phần II. HƯỚNG DẪN BÀI TẬP
Chương 1. Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ
Chương 2. Các hợp chất hydrocabon no
Chương 3. Các hợp chất hydrocabon không no
Chương 4. Các hợp chất hydrocabon thơm
Chương 5. Các dẫn xuất halogen và hợp chất cơ magnesium
Chương 6. Các hợp chất alcohol và hợp chất phenol
Chương 7. Các hợp chất carbonyl
Chương 8. Các hợp chất carboxylic acid
Chương 9. Các hợp chất amine – diazonium.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"