ASEAN: Quan hệ Việt Nam – ASEAN

Giáo trình ASEAN: Quan hệ Việt Nam – ASEAN được thiết kế dạy cho sinh viên nước ngoài. Mục tiêu chính của giáo trình là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khu vực Đông Nam Á (ĐNA), Hiệp hội các quốc gia ĐNA, hoạt động của Tổ chức ASEAN, Cộng đồng ASEAN và mối quan hệ Việt Nam – ASEAN.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"