Ấn Độ Học Ở Miền Nam Việt Nam – 20 Năm Nhìn Lại

VNĐ

Tập Kỷ yếu gồm 34 bài tham luận của các học giả và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; ngoài ra còn có các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Ấn Độ học qua các năm đạt được các giải thưởng về nghiên cứu khoa học sinh viên.

Bố cục tập kỷ yếu được chia theo 3 chủ đề chính:

  • (1): Đào tạo Ấn Độ học ở miền Nam Việt Nam
  • (2): Văn hóa – Xã hội Ấn Độ
  • (3): Chính trị – Quan hệ quốc tế

còn 17 hàng

Ấn Độ Học Ở Miền Nam Việt Nam – 20 Năm Nhìn Lại

VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"