Một số vấn đề trong nghiên cứu về quản trị văn phòng và lưu trữ học
Một số vấn đề trong nghiên cứu về quản trị văn phòng và lưu trữ học
4.5
2
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
250
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
978-604-73-2557-3
Mã ISBN Điện tử:
Nội dung gồm những vấn đề chính sau:
1. Những kiến thức cơ bản về văn phòng và quản trị văn phòng;
2. Vấn đề đổi mới và hiện đại hóa văn phòng trong các cơ quan, doanh nghiệp;
3. Văn phòng trong các cơ quan hành chính nhà nước với cải cách thể chế hành chính ở nước ta hiện nay;
4. Bác Hồ "dọn vườn" văn bản;
5. Mấy suy nghĩ về đổi mới công tác tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ hiện nay;
6. Mấy suy nghĩ nhân đọc Văn kiện Đảng toàn tập;
7. Cảm nhận từ một bản triều Nguyễn và Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV;
8. Dạm dài cùng sưu tập "Tài liệu Hương Khê";
9. Bảo vệ và sử dụng tài liệu văn kiện của Đảng trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945;
10. Mấy thành quả đầu tiên của lưu trữ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong hai năm 1945 - 1946;
11. Công tác lưu trữ ở miền Nam trong thời kỳ đất nước bị chia cắt làm hai miền (1954 - 1975);
12. Luật lưu trữ của Việt Nam Cộng hòa năm 1093;
13. Vấn đề hiện đại hóa công tác lưu trữ ở nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa;
14. Hai mươi năm đổi mới đào tạo cán bộ văn thư, lưu trữ ở nước ta - thành công và bài học kinh nghiệm (1986 - 2006);
15. Thành tựu của 65 năm xây dựng và phát triển lưu trữ Việt Nam (1945 - 2010).

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất